Dech Ducha svatého v církvi

publikováno 15. 04. 2019 sdílet:

Dech Ducha svatého v církvi

Pod tímto názvem se 1. 4. 2019 konalo již 29. teologické fórum pořádané Sdružením evangelikálních teologů z.s. (SET). Toto nevelké sdružení s několika desítkami členů, založené v roce 1998, pořádá teologická fóra a vydává odborný časopis Theologia vitae. Cílem celé činnosti je snaha o odbornou reflexi učení a praxe evangelikální teologie v rozhovoru s ekumenickým spektrem současnosti. SET podporuje rozvoj evangelikální teologie s jejím důrazem na autoritu Bible a centrální postavení Kristova evangelia jako nadějné zprávy pro svět. Jde o vzájemné porozumění a úctu pracovníků církví k sobě navzájem i při možné odlišnosti teologických postojů.

Při teologických fórech se setkávají kazatelé, učitelé teologie, členové staršovstev, vedoucí mládeží a další pracovníci sborů. Není výjimkou, že se některých setkání zúčastní lidé až z deseti církví, a to od letničních až po římské katolíky. SET spolupracuje s evropským Sdružením evangelikálních teologů (FEET), které před 40 lety založil John Stott. Také na evropské rovině se na této práci podílejí teologové, kteří přednášejí na fakultách a seminářích, společně s dalšími zájemci z řad církví luterských, reformovaných, anglikánských, svobodných i letničních. V Evropě i v naší zemi se ukazuje, že mnohé teologické otázky je nezbytné zkoumat v dialogu různých křesťanských tradic. Ukazuje se, že základní hodnoty evangelikálního hnutí jsou nosné a představují dobrou platformu pro společnou teologickou práci na základě důležitosti osobní konverze (obrácení se k Bohu) a přijímání nadřazené autority Bible ve věcech učení a života církví i jednotlivců. Pro dubnové setkání bylo zvoleno téma o působení Duch svatého. Před třiceti lety bychom nemohli toto téma probírat v tak širokém církevním spektru. Otázky kolem pneumatologie tehdy vyvolávaly hluboká rozdělení v církvích a jednotlivých sborech. V této oblasti existovaly příkopy nedůvěry a bolestných zranění mezi církvemi reformovaného, charismatického a letničního typu. Na letošním fóru jsme mohli s vděčností konstatovat, že dnes můžeme o těchto otázkách společně hovořit, můžeme je zkoumat a můžeme otevřeně sdílet své zkušenosti s Duchem svatým. Pán Bůh daroval odpuštění křivd minulosti a důvěru ve vztazích. Na fóru promluvili i představitelé některých církví, jako např. římskokatolický biskup Tomáš Holub, luterský biskup Tomáš Tyrlík, biskup Apoštolské (letniční) církve Martin Moldan a předseda CB David Novák.

Téma celého fóra ze starozákonního pohledu uvedl Jiří Hedánek (ECM). Jeho náročný příspěvek vycházející z hebrejského textu ukázal na Boží působení v Duchu svatém. Společně jsme měli možnost nahlédnout do hlubiny dechu – vanutí Ducha svatého, jak se o něm dozvídáme na počátku Bible. Jiří Bukovský (KS) nás vedl do Janova evangelia, kde je Duch svatý představen jako Přímluvce a Duch pravdy, kterého svět nevidí a nezná. Pavel Raus (CB) velmi otevřeně promluvil o dechu Ducha svatého v pastorační službě. Duch svatý je v pastoraci zcela zásadní a bez něj by pastorace přestala být duchovní službou. Pavel Hošek (CB) potom připojil svěží pohled na roli Ducha svatého v evangelikální a pentekostální teologii. Použil příběh své konverze a svého duchovního zrání, k naznačení klíčových bodů života v Duchu svatém. Mohli jsme si uvědomit, jak Duch svatý dnes působí a různými způsoby oslovuje lidi při hledání cíle a smyslu života.

Odpoledne následovaly příspěvky zástupců některých církevních tradic (ŘKC, SCEAV, ČCE, ECM, CB, AC a KS). Mohli jsme sledovat, ve kterých oblastech se jednotlivé církve překrývají a v kterých oblastech mohou sdílet svou zkušenost a své důrazy na práci Ducha svatého. Příspěvky byly otevřené a potvrdily ochotu naslouchat si a společně se učit, jak v dnešní době položit větší důraz na práci Ducha svatého.

Poděkování za fórum patří řečníkům, pražskému sboru Církve bratrské v Soukenické i tamním sestrám, které se skvěle postaraly o občerstvení 115 účastníků.

Pavel Černý, moderátor fóra (podle Informu, Brána 5/2019)

Fotografovali Bronislav Matulík a Milan Svoboda (O06-034)