Exorcismus v učení a životě církve

publikováno 09. 10. 2013 sdílet:

V pondělí 7. 10. 2013 proběhlo Teologické fórum o exorcismu. Účast byla vysoká a z různých církví přijelo osmdesát účastníků. Mezu poslouchači byli pastoři různých církví, studenti teologie a pastorace a také např. vězenští kaplani. Fórum začalo uvedením do praxe zkušenostmi kazatele Petra Šimera a pastora Dana Drápala. Oba dva po léta praktikovali vymítání ve své pastýřské službě. Z jejich zkušeností vyplynulo, že některým lidem bylo pomoženo a u jiných se ukázalo, že problémy byly i jiného druhu.

Referát Pavla Hejzlara přinesl dobré bilblické uvedení do problematiky poukázáním na vymítání zla v Ježíšově služba, tak jak je zachycena v Markově evangeliu. Přínosné bylo vidět Ježíše jako exorcistu na pozadí proroka Izajáše. Jsou zde silné starozákonní suvislosti. V biblické perspektivě exorcismu pokračoval Jaroslav Brož. Prošel biblická místa Starého i Nového zákona, kde se hovoří o vymítání satana a démonů. Tento cenný rozbor byl doplněn o hermeneutické poznámky. J. Brož poukázal na to, že hermeneutika víry je při výkladu také těchto textů legitimní. Překvapující bylo, jak střet mezi Hospodinem a mocí zla je v Písmu frekventovaný.

Odpoledne pokračoval Pavel Hošek referátem o pojetí nadpřirozeného světa v teologické reflexi. Ve svém příspěvku se P. Hošek zaměřil nejdříve na religionistickou perspektivu a předestřel častý exorcismus v mimokřesťanských náboženstvích. V další částí svého příspěvku se zaměřil na teologickou reflexi nadpřirozeného světa a střetu se zlými mocnostmi. Příspěvek Maxe Kašparů se zaměřil na praxi odlišení psychických a psychiatrických jevů od různých posedlostí. M. Kašparů dal nahlédnout do své praxe a uvedl celou řasdu příkladů, kdy lidé potřebovali nikoli exorcismus, ale srovnání svého duševního a duchovního života. V řadě případů se ale potvrdila potřeba vymítání a někdy i ve spolupráci s exorcistou. Příspěvek zkušeného psychiatra a teologa byl cenný svou konkrétností.

Celé fórum přineslo otevřený rozhovor přes hranice církevních tradic o důležitém tématu. V některých případech, tak jak to již bývá, rozhovor otevřel celou řadu dalších otázek, na které bychom rádi znali odpovědi. Proběhlé teologické fórum bylo účastníky velmi dobře hodnoceno. Ukázalo se, že při poctivé práci s Biblí a důkladné teologické reflexi je možné otevírát složitá teologická a pastorační témata.